Tillbaka

Beakta de äldre i regeringsprogrammet

04.05.2023 kl. 10:12
Vi önskar att nästa regering bättre beaktar seniorerna som en aktiv resurs i samhällsbygget.
De äldre vill bli bemötta med respekt och få möjlighet att engagera sig i samhället, t.ex. så
att äldreråden, de äldres språkrör, får ett verkligt inflytande. Vi vill ha en regering som stöder
åtgärder för att minska åldersdiskrimineringen och en skattepolitik som gör det sporrande att
delta i arbetslivet också efter pensioneringen. Intjänandet av pension bör fortsätta så länge
man arbetar.
Forskningen och utvecklingen inom medicinen och vården gör stora framsteg. Låt de geriatriska framsteg som görs snabbt bli en del av vårdutbudet för de äldre. Idag ser vi goda resultat när det gäller förebyggande av olika demenssjukdomar. Tidig sållning kan fånga upp tecken på olika sjukdomar. Mediciner som kan fördröja insjuknandet om de påbörjas i tid.
Det är viktigt att seniorrådgivningen bygger på både gerontologin och geriatrin.
En direkt seniorlinje till social- och hälsocentralen kan vara helt avgörande för att de äldre i tid ska få den service de behöver. Att bli kvar i en lång telefonkö eller att inte förstå vad en röst på ett band säger skapar en stor otrygghet för de äldre.
Välfärdsområdenas och kommunernas förebyggande verksamhet bör samordnas så att den verkligen når de äldre. Kommunernas roll är betydande för seniorernas möjlighet att bo kvar i den egna bostaden. God kollektivtrafik, möjlighet att lätt nå matvaruaffärer och samlingslokaler samt hälsovården, är viktigt. Det bör finnas anpassade bostäder och offentliga utrymmen för äldre, liksom fungerande hemvård och färdtjänst för dem som bor i eget boende. Därutöver möjlighet till gemenskapsboende för dem som känner sig otrygga och ensamma. Sådant boende och sådan service bör erbjuds till överkomligt pris.
Ett informationsvänligt samhälle är av största betydelse för oss äldre. Modern teknik kan underlätta vardagen och till exempel digitala plattor kan vara ett bra sätt att hålla kontakt.
Men den digitala världen får inte stänga ut de äldre. Information bör finnas, både i skriftlig och muntlig form, och på båda språken.

Svenska Seniorer i Finland r.f.
Kjell Wennström, ordförande
Gunilla Jusslin, viceordförande
Björn Fant, viceordförande